İşkence ve Eziyet

           İşkence             Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.             (2) Suçun;             a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye
View Full Article…