DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

            Yürürlük

            MADDE 344– (1) Bu Kanunun;

            a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde,

            b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı 181 inci maddesinin birinci fıkrası ile “Çevrenin taksirle kirletilmesi” başlıklı 182 nci maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

            c) Diğer hükümleri 1 Haziran 2005 tarihinde, (1)

            Yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 345- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

5237 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

            (1) 6/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi:

            GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hükme bağlanmış olmakla beraber henüz kesinleşmemiş olan dosyalarda, uzlaşma kapsamının genişlediğinden bahisle bozma kararı verilemez.


Konu Bilgisi : TCK Yürürlük maddesi
  1. TCK Yürürlük maddesi ile ilgili Yargıtay kararları araması yap
  2. Hukuk Haberleri içerisinde ara
  3. Hukuki Net sitesinde bul

  4. No Comments yet, be the first to reply

    Bir cevap yazın